Hejného metóda vyučovania matematiky

Hejného metóda je niekoľko storočí vyvíjaná metóda vyučovania matematiky, ktorá je založená na budovaní schém, ktoré sa vytvárajú v hlave každého učiaceho sa človeka. Spája v sebe pohyb, zvuk a logické uvažovanie, čím pri budovaní poznatku efektívne prepája obe mozgové hemisféry. Postupnosť objavovania jednotlivých častí matematiky je pritom vďaka metóde v prirodzenom súlade ontogenézy a fylogenézy, čo znamená, že deti objavujú jednotlivé zákonitosti a vzťahy v podobnom slede, ako boli odhalené v histórii a to v súlade s individuálnym vývinom každého dieťaťa.

Metóda sa opiera o 12 základných princípov, v ktorých hlavnú rolu hrajú najmä prepracované didaktické prostredia, práca s chybou, radosť z matematiky a rola učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí nad riešením úloh. V metóde sú výchovné ciele rovnako dôležité ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je určená rovnako úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou. Veľký benefit metódy sú zručnosti, ktoré dieťa získava na hodinách v oblasti jeho  sociálno – osobnostného rozvoja.

Konkrétne znalosti, ako je malá násobilka alebo riešenie rovnice, už dnes zvládne každá lepšia kalkulačka. Za desať alebo dvadsať rokov už o konkrétne znalosti nikto nebude stáť. Na trhu práce sú už aj na dnešnom trhu práce nepredajné.

Vyučovanie matematiky Hejného metódou vyzbrojí budúceho občana okrem vedomostí z matematiky aj schopnosťou kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia, či už samostatne, alebo v tíme. Ľudí schopných tvorivo riešiť problémy je už dnes nedostatok, a práve tieto schopnosti budú vždy na trhu práce žiadané.