RODIČIA A HEJNÉHO METÓDA

Rola rodiča v Hejného metóde

Ako rodičovi Vám nie je ľahostajné vzdelanie Vášho dieťaťa. Majte však na pamäti, že za to, čo sa naučí, je zodpovedné predovšetkým ono samo. Toto vedomie je potrebné u neho postupne budovať, aby sa stalo autonómnou osobnosťou, ktorá je schopná o sebe samostatne rozhodovať a voliť si cestu svojho rozvoja. Vy ste pre svoje dieťa zvolili školu, ktorá mu má vo vzdelávaní pomôcť.

Hejného metóda sa radí medzi tzv. konštruktivistické prístupy k vyučovaniu, ktoré sa v rôznych obmenách používajú aj v zahraničí. Ich podstatou je, že matematické pojmy, vzťahy a postupy si žiaci odhaľujú (konštruujú) sami. V škole je rozhodujúcim činiteľom učiteľ. Ten je zodpovedný za to, aby pripravil každému vhodné prostredie pre učenie a ponúkol jemu primerané podnety.

Pri výučbe matematiky Hejného metódou učiteľ ponúka žiakom primerané úlohy tak, aby každý mal možnosť zažiť radostný okamih objavu. Podporuje spoluprácu žiakov. Pokiaľ ide o poznávanie matematiky, snaží sa držať bokom. Nepoučuje, neradí, na prípadné chyby žiakov neupozorňuje. Väčšinu chýb si trieda opraví sama. Keď sa to nedarí, dá triede úlohu, ktorá ich na chybu upozorní. Takto učiteľ moderovaním výučby postupne vedie triedu k deklarovaným cieľom.

Aká je teda rola rodiča?

Deti sa učia matematiku inak, než ste sa učili Vy. Vaše dieťa nie je konzument matematického múdra, ono je jeho spolutvorcom. Preto, ak sa chcete do vyučovacieho procesu zapojiť, môžete si napr. nechať od svojich detí vysvetliť, ako sa čo rieši. Keď sa Vám dieťa chváli, že niečo v triede objavilo, buďte pozorný poslucháč. Tým, že Vám dieťa o svojom objave rozpráva, zvyšuje sa jeho intelektuálne sebavedomie a dostáva sa hlbšie do nového poznania. Na prípadné chyby reagujte zvedavou otázkou, alebo si situáciu namodelujte z fyzických objektov, alebo si ju zahrajte ako divadlo, pri ktorom dieťa samo chybu odhalí.

Ako môžem dieťaťu pomáhať, keď mu niečo nejde?

Prípadné dlhodobejšie problémy konzultujte s učiteľom. Najúčinnejšiu pomoc poskytne spolužiak, kamarát. Pokiaľ chcete ponúknuť dieťaťu pomoc s konkrétnou úlohou, je vhodné vrátiť sa k podobnej, už vyriešenej úlohe, a nechať si vysvetliť, ako túto úlohu vaše dieťa riešilo. Postupne s ním budete riešiť nasledujúce úlohy, pri ich riešení sa pokúsite úlohu modelovať, kresliť, či zahrať. Keď sa budete snažiť dieťaťu čokoľvek vysvetľovať, ženiete ho do pasivity. Ak dieťaťu robí matematika problémy, hľadajte oblasť, ktorá mu ide dobre a tam ho primárne podporujte.

Čo ak je dieťa dlhšie choré?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nevadí, ak dieťa chýba aj dlhšiu dobu. Učebnice sú koncipované tak, že podstatné poznatky prichádzajú pomaly a úlohy sa k nim opakovane vracajú. Dieťa, ktoré chýbalo, sa k nim teda tiež dostane, možno trochu neskôr. Je možné, že si dieťa bude chcieť riešiť úlohy z učebnice samo a tam, kde si nebude vedieť rady, požiada následne spolužiakov o vysvetlenie. Odporúčame ale konzultovať konkrétny prípad s učiteľom.

Naučí sa moje dieťa všetko, čo bude potrebovať?

Hejného metódou prešli rádovo desaťtisíce detí. Mnohí, ktorí absolvovali výučbu prof. Hejným už v 80. rokoch minulého storočia, sú už dávno úspešní vo svojej kariére v komerčnej aj akademickej sfére. Prieskumy z ČR potvrdzujú, že deti dôsledne vedené Hejného metódou skutočne získavajú schopnosti, na ktoré je metóda cielená a nemajú problém ani s prijímacími skúškami na stredné školy, či maturitnými skúškami. Národný ústav pre vzdelávanie v ČR a Česká školská inšpekcia nezávisle na sebe pri skúmaní výsledkov v medzinárodnom testovaní TIMSS 2015 konštatovali, že žiaci učiteľov, ktorí učia podľa učebníc prof. Hejného, mali v priemere lepšie výsledky než ostatní. To môže byť samozrejme ovplyvnené aj ďalšími faktormi.

 

Podrobnejšie informácie špeciálne pre rodičov nájdete v Príručke pre rodičov.

 

prevzaté z: https://www.indicia.sk