Vyučovanie matematiky Hejného metódou

Žiaci sa na hodine veľa hýbu, prekračujú geometrické tvary, rátajú počet kociek vo vežiach, ktoré postavili. Matematické úlohy sú pre nich úlohy spojené s reálnymi vecami, ktoré môžu vziať do ruky.

Populárny je príklad s krokovaním. Ako sa učia počítať 5 – 6 ročné deti? Zadanie nedostanú na papieri, na ktorý by napísali 2 + 3 = 5. Namiesto toho robia kroky. Na línii s vyznačenými hodnotami urobí jeden žiak najskôr tri a potom dva kroky. Druhý žiak vedľa neho potom počíta, koľko krokov musí urobiť, aby sa dostal na jeho úroveň. Naráta päť krokov.

 

 

Už druháci sa učia príklady smerujúce k pochopeniu rovníc. Príklad: Dve myši majú rovnakú silu ako jedna kačka, ale kačka je slabšia než pes.

Deti sa pri riešení úloh so zvieratkami naučia dávať správne znamienka plus a mínus, väčšie a menšie. Keď sa zvieratá vymenia za abstraktné symboly a čísla, a vzniknú rovnice, ako ich poznáme, deti už vedia čo s nimi.

 

Zábavný je príklad s autobusovými zastávkami. Na prvej vystúpilo 8 a nastúpilo 5 cestujúcich, na druhej zastávke nevystúpil nikto a nastúpili 6 noví cestujúci. A deti majú zistiť, koľko ľudí v autobuse je.

 

 

 

Alebo zlomky. Tie sú na tom podobne. Tiež sa využíva to, čo deti už poznajú a čo im je blízke. Každý predsa vie, čo je polovica jablka či štvrť torty. A na tom sú úlohy postavené.

 

A ako to vyzerá u vás v triede?

Užitočné publikácie a iné materiály

Učiteľ svoje štúdium nekončí opustením univerzitných brán. Aj naši učitelia sa neustále vzdelávajú, aby boli stále IN a držali krok s dobou. Len vďaka tomu sa nám darí poskytovať stále žiakom aktuálne informácie a vzdelanie na úrovni 21. storočia.

Niekoľko užitočných publikácií a materiálov na štúdium a inšpiráciu:

http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/PublikaceKnihy/25KapitolZDM.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&t=585s /

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&t=1511s

https://www.youtube.com/watch?v=m-i40MBSjBQ

https://www.youtube.com/watch?v=uj7A8ysRmsQ

Genetický konštruktivizmus a Hejného metóda

Cieľom príspevku je vymedziť teoretické východiská prístupu k didaktike matematiky, ktorý už niekoľko desaťročí rozvíja Milan Hejný. Chceme na jeho označenie navrhnúť názov genetický konštruktivizmus, a tak ho odlíšiť od radikálneho konštruktivizmu, s ktorým býva často stotožňovaný a vďaka tomuto stotožneniu aj kritizovaný. Náš text má štyri časti. V prvej časti sa pokúsime sformulovať základné teoretické princípy genetického konštruktivizmu. V druhej časti budeme reagovať na hlavné body kritiky Hejného metódy, ktoré boli publikované v textoch našich popredných psychológov Miroslava Rendla a Stanislava Štecha. V tretej časti použijeme princípy genetického konštruktivizmu na kritiku prístupu k vyučovaniu matematiky, založeného na pojme matematických kompetencií. Pokúsime sa ukázať, že nič také, ako matematické kompetencie v striktnom  význame slova neexistuje. V záverečnej časti sa chceme stručne vyjadriť k článku Radima Šípa, ktorý yaraďuje Hejného metódu do širších metodologických súvislostí.

Celý článok nájdete na :

https://karolinum.cz/data/clanek/3562/2_Kvasz.pdf

Prednáška:

https://www.youtube.com/watch?v=MMqEU9dxNQU

Hejného metóda vyučovania matematiky

Hejného metóda je niekoľko storočí vyvíjaná metóda vyučovania matematiky, ktorá je založená na budovaní schém, ktoré sa vytvárajú v hlave každého učiaceho sa človeka. Spája v sebe pohyb, zvuk a logické uvažovanie, čím pri budovaní poznatku efektívne prepája obe mozgové hemisféry. Postupnosť objavovania jednotlivých častí matematiky je pritom vďaka metóde v prirodzenom súlade ontogenézy a fylogenézy, čo znamená, že deti objavujú jednotlivé zákonitosti a vzťahy v podobnom slede, ako boli odhalené v histórii a to v súlade s individuálnym vývinom každého dieťaťa.

Metóda sa opiera o 12 základných princípov, v ktorých hlavnú rolu hrajú najmä prepracované didaktické prostredia, práca s chybou, radosť z matematiky a rola učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí nad riešením úloh. V metóde sú výchovné ciele rovnako dôležité ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je určená rovnako úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou. Veľký benefit metódy sú zručnosti, ktoré dieťa získava na hodinách v oblasti jeho  sociálno – osobnostného rozvoja.

Konkrétne znalosti, ako je malá násobilka alebo riešenie rovnice, už dnes zvládne každá lepšia kalkulačka. Za desať alebo dvadsať rokov už o konkrétne znalosti nikto nebude stáť. Na trhu práce sú už aj na dnešnom trhu práce nepredajné.

Vyučovanie matematiky Hejného metódou vyzbrojí budúceho občana okrem vedomostí z matematiky aj schopnosťou kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia, či už samostatne, alebo v tíme. Ľudí schopných tvorivo riešiť problémy je už dnes nedostatok, a práve tieto schopnosti budú vždy na trhu práce žiadané.